ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ โครงการขององค์กรสวัสดิการชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ณ  ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share:โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 สนง.พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมี การมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปรึกษา ภารกิจของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม และแจกผลลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ณ วัดหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสามพิศ  หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ยื่นแบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี


Share:ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
“United in action to rescue and achieve
the SDGs for, with and by persons with disabilities : รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”

พบกับกิจกรรมภายในงาน…

  1. การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู คนพิการและองค์กร
  2. การแสดงศักยภาพของคนพิการ
  3. กิจกรรมมอบของขวัญ ของรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-321527, 032-321528


Share:“งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566”

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 ณ วัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในประกอบไปด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ชุดและการออกซุ้มอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ที่มาร่วมงาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial