“พม. ราชบุรี และ อบต.ยางหัก ร่วมส่งมอบอิฐบล็อก 2,300 ก้อน เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ สนับสนุนโดย บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด”

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. พม. ราชบุรี และ อบต.ยางหัก ร่วมส่งมอบอิฐบล็อก ให้แก่คนพิการ ป่วยติดเตียง
อาศัยเพียงลำพังบนที่ดินของหลานชาย ไม่มีห้องน้ำ ที่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ดังนี้

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี (สนง.พมจ.ราชบุรี) สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 40,000 บาท
  2. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี สมทบงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกลุ่มเปราะบาง 20,433 บาท ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้ทุนในการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในจังหวัดราชบุรี
  3. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนอิฐบล็อก จำนวน 2,300 ก้อน มูลค่า 23,000 บาท
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับขนส่งอิฐบล็อก
  5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ 2 ดูแลด้านสุขภาพให้แก่คนพิการ

ทั้งนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ และได้กำหนด
จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลดังกล่าว ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและ
เด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” ซึ่งกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับผิดชอบหลักในสาขาสตรีพิการดีเด่น จำนวน 7 รางวัล ประเภทความพิการประเภทละ 1 รางวัล โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาสตรีพิการดีเด่น
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณาต่อไป

                สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อรับการคัดเลือกฯ ตามแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นสตรีพิการ จัดส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จะได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือก
สตรีพิการดีเด่นพิจารณาคัดเลือกและสรรหาต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1gKbGTqFkCD576bCau0vAgrr9qY-O5Csg หรือแสกน QR CODE สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326821, 032-337620 โทรสาร 032-321981 E-mail : dsc.ratchaburi70000@gmail.com


Share:ศูนย์ CSR จังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ คุณธรรมภาคเอกชน โดยผนึกกำลัง 7 ภาคีเครื่อข่าย ได้แก่ (1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (2) หอการค้าจังหวัดราชบุรี (3) ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครุรกิจจังหวัดราชบุรี (4) วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (5) เครืองายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี (6) กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดราชบุรี และ (7) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม องค์กรสุขภาวะคุณร่รรมภาคเอกชน มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน

ให้เป็นเครื่องมือสะท้อนการวางระบบ กลโก กระบวนการปฏิบัติการและผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ภายใต้หลัก คุณธรรมสำคัญของชาติ 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบ U Social Credit สร้างแรงจูงใจในการทำความดี

ในองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน โดยมี นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประรานในพิรี่เปิดและสักขีพยานในการ MOU และมีนางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี รักษาการประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเตียง จำนวน 2 ราย เบื้องต้นได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (อาคารหลังใหม่) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ ในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ โดยมี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“การประชุมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetting)”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี และ นายธนา ร่างน้อย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetting) โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial