สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมอบหมายนายญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการเศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมโครงการ


Share:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธาน


Share:ประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.ราชบุรี นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค ) กำหนด จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตรระดับประเทศในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งดรอบครัวประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


Share:ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


Share:“สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นำโดย นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้า ร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หน้าบรมราชานุเสาวรีย์ ร.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 ปีงบประมาณ 2567 ในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติโครงการเชิงประเด็น จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 392,102 บาท 2. พิจารณาอนุมัติโครงการเชิงพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 167,898 บาท ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share:การประชุม Workshop การใช้งานระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม. Smart)

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ พม.หนึ่งเดียว จ.ราชบุรี และ อพม.ราชบุรี เข้าร่วมการประชุม Workshop การใช้งานระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม. Smart) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ขยายผลการใช้ระบบฯ ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในรูปแบบ web Application ที่สามารถช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการทำงานระหว่าง อพม. เครือข่าย และ เจ้าหน้าที่ พม. ในการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลำภาชี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


Share:ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ โครงการขององค์กรสวัสดิการชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ณ  ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share:โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 สนง.พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม.ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมี การมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ออกบูธประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปรึกษา ภารกิจของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม และแจกผลลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ณ วัดหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสามพิศ  หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ยื่นแบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial