โครงสร้างหน่วยงาน

                   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีการแบ่งฝ่าย/กลุ่ม อย่างเป็นทางการเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่ม คือ

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                   3. กลุ่มนโยบายและวิชาการ

                   สำหรับการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในแต่ละจังหวัดมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันดังนี้

                   

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป ทำหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ยานพาหนะ บุคลากร สารบรรณ ธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                   

                   2. กลุ่มนโยบายและวิชาการ ทำหน้าที่ในหน้าที่ งานวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำรายงานงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด งานวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัด งานแผนงานและโครงการ งานวิจัย งานเฝ้าระวังทางสังคม งานศูนย์ข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน งานพัฒนาเทคโนโลยี และงานมาตรฐานองค์การ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                   

                   3. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำหน้าที่ งนศูนย์ประสานงานเครือข่าย งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานองค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งานประสานองค์การสวัสดิการสังคมงานส่งสริมอาสาสมัครพัฒนาสังคม งานอาสาสมัครต่างประเทศ งานส่งเสริมสถ าบันคร อบครัว งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาสังคมอื่น ๆ งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานมาตรฐานการให้บริการกลุ่มเป้าหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

งานฌาปนกิจสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial