เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ และได้กำหนด
จัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลดังกล่าว ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและ
เด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” ซึ่งกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับผิดชอบหลักในสาขาสตรีพิการดีเด่น จำนวน 7 รางวัล ประเภทความพิการประเภทละ 1 รางวัล โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาสตรีพิการดีเด่น
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากลพิจารณาต่อไป

                สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 เพื่อรับการคัดเลือกฯ ตามแบบเสนอประวัติและผลงานดีเด่นสตรีพิการ จัดส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จะได้จัดส่งให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเสนอชื่อให้คณะอนุกรรมการคัดเลือก
สตรีพิการดีเด่นพิจารณาคัดเลือกและสรรหาต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/folders/1gKbGTqFkCD576bCau0vAgrr9qY-O5Csg หรือแสกน QR CODE สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326821, 032-337620 โทรสาร 032-321981 E-mail : dsc.ratchaburi70000@gmail.com


Share: