ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 ปีงบประมาณ 2567 ในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ดังนี้ 1. พิจารณาอนุมัติโครงการเชิงประเด็น จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 392,102 บาท 2. พิจารณาอนุมัติโครงการเชิงพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 167,898 บาท ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share: