ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ โครงการขององค์กรสวัสดิการชุมชนที่เสนอขอรับการสนับสนุน ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ณ  ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share: