ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ย้ายมาอยู่ที่ห้องสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรีได้ย้ายสำนักงานจากเดิมห้องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังใหม่) มาอยู่ที่ห้องสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า) เพื่ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการ ประชาชน และหน่วยงานที่มาติดต่อได้อย่างสะดวกและทั่วถึง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี โทร . 032-321-527 , 032-321-528 ในการติดต่อราชการ


Share: