ประชาสัมพันธ์ ถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสติการสังคมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2566


Share: