“การประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565 “

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาว่าระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share: