“การประชุมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetting)”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี และ นายธนา ร่างน้อย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meetting) โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: