ศูนย์ CSR จังหวัดราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมกลไกส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ คุณธรรมภาคเอกชน โดยผนึกกำลัง 7 ภาคีเครื่อข่าย ได้แก่ (1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (2) หอการค้าจังหวัดราชบุรี (3) ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาครุรกิจจังหวัดราชบุรี (4) วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี (5) เครืองายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี (6) กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดราชบุรี และ (7) สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม องค์กรสุขภาวะคุณร่รรมภาคเอกชน มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน

ให้เป็นเครื่องมือสะท้อนการวางระบบ กลโก กระบวนการปฏิบัติการและผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ภายใต้หลัก คุณธรรมสำคัญของชาติ 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาระบ U Social Credit สร้างแรงจูงใจในการทำความดี

ในองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน โดยมี นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประรานในพิรี่เปิดและสักขีพยานในการ MOU และมีนางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี รักษาการประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: