ประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สนง.พมจ.ราชบุรี นางสาวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค ) กำหนด จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติหรือเกียรติบัตรระดับประเทศในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันแห่งดรอบครัวประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


Share: