ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 นางสามพิศ  หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ยื่นแบบเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนฯ ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2567 จำนวน 14 กองทุน งบประมาณ ขอสมทบ 1,384,845 บาท(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรีพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี


Share: