การประชุม Workshop การใช้งานระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม. Smart)

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ พม.หนึ่งเดียว จ.ราชบุรี และ อพม.ราชบุรี เข้าร่วมการประชุม Workshop การใช้งานระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม. Smart) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ขยายผลการใช้ระบบฯ ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในรูปแบบ web Application ที่สามารถช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการทำงานระหว่าง อพม. เครือข่าย และ เจ้าหน้าที่ พม. ในการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลำภาชี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


Share: