การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (อาคารหลังใหม่) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ ในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ โดยมี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอต่างๆ เข้าร่วมการประชุม
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: