หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

 สื่อ ผลงาน 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คนไทยได้อะไรบ้าง

📣ประชาสัมพันธ์…📣
ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในปี 2564 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive accessible and sustainable post-COVID-19 world : คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมการอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2564 การเปิดตัวแอปพลิเคชัน (Application) บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

Infographic สนง.พมจ.รบ & พม.ช่วยเหลือแล้ว

ข่าว กิจกรรม

ข่าว สาร

ดูทั้งหมด

สนง.พมจ.ราชบุรี พร้อมทีม one home ร่วมเดินจัดระเบียบรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่ …
อ่านต่อ

สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มีนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานการรณรงค์ยุติความรุนแรง ในเดือนแห่งการรณร …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ไม่พบเรื่อง

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

580854
Total Visitors
409
Visitors Today
59
Live visitors
580854
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี 
ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี 70000

 

เบอร์โทรศัพท์. 032-337-620 

Fax. 032-321-981

อีเมล์ ratchaburi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial